Těžební a pěstební činnost

Lesní družstvo obcí Přídolí zajišťuje těžební činnost v objemu cca 8.000−10.000 m³ ročně a nabízí těžbu dřeva od výchovných zásahů v prořezávkách a probírkách do 40 let, nahodilou těžbu s důrazem na včasné zpracování, až po před mýtní a mýtní úmyslnou těžbu. Těžba dřeva se zajišťuje pomocí technologie JMPUKT, JMPLKTHARVESTOROVOU technologií. V nepřístupném, svažitém terénu možno výjimečně objednat LANOVKU. Přibližování a vyvážení dřeva je zajištěno především vyvážecí soupravou s důrazem na dodržení šetrné technologie.

Na velké úkoly u výchovných zásahů bude směřovat především těžební činnost v příštích letech. Zároveň na výchovné zásahy v hůře přístupných svažitých nebo zamokřených terénech se uvažuje v roce 2022 o investici železného koně“ KAPSEN 18 RC.

Pěstební činnost s následnou ochranou lesa je zajišťována komplexně od nákupu vyhovujícího sadebního materiálu s listem o původu, mechanické a chemické přípravy ploch před zalesněním s odstraňováním klestu, vlastní výsadby, mechanické a chemické ochrany nezajištěných kultur s důrazem na ochranu proti škůdcům a škodám zvěří.

Cílem prováděných činností a opatření je dále podpora přípravy lesních porostů a půdy za účelem navýšení přirozené obnovy.

Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům se zajišťuje aplikací feromonových lapačů a lapáků, postřikem chemickými látkami s ohledem na životní prostředí.

Cena těchto služeb smluvní dohodou individuálně dle terénních a porostních podmínek.